બેવફા દિલ મારુ નજરે ના આયું Dil Maru Najare Na Aayu Lyrics - Rakesh Barot

બેવફા દિલ મારુ નજરે ના આયું | DIL MARU NAJARE NA AAYU LYRICS IN GUJARATI is recorded by Rakesh Barot from Saregama Gujarati label. The music of the song is composed by Ravi Nagar and Rahul Nadiya, while the lyrics of "Dil Maru Najare Na Aayu" are penned by Darshan Bazigar. The music video of the Gujarati track features Rakesh Barot, Siya Mistri and Darshan Shreemali.

Dil Maru Najare Na Aayu Lyrics

Ae bewafa taru rashelu majare na aayu
Ae bewafa taru rashelu majare na aayu
Bewafa taru rashelu majare na aayu
Ae dil maru najare na aayu

Bewafa taru rashelu majare na aayu
Ke dil maru najare na aavyu

Ae aavu karta pahela mot na aayu
Aavu karta pahela mot na aayu
Ke dil maru najare na aayu

Ae bewafa taru rashelu majare na aayu
Bewafa taru rashelu majare na aayu
Ke dil maru najare na aayu
Ke dil maru najare na aayu

Taro vakhon karta thakto na
Tane joi ne choy takto na
Tane malva jutha ham khai jato
Nato hombhado koi ni vato

Maru kidhyu karyu kom na aayu
Maru kidhyu karyu kom na aayu
Ae dil maru najare na aayu
Ae dil maru najare na aayu

Bewafa taru rashelu majare na aayu
Bewafa taru rashelu majare na aayu
Ae dil maru najare na aayu
Ae dil maru najare na aayu

Modheru mon tane alto hato
Kadi koi vate na talto hato
Jindagi mari me kari tara nome
Aaj tu padi chhe cham mara home

Mara karya upar pani fervayu
Mara karya upar pani fervayu
Ke dil maru najare na aayu

Ae bewafa taru rashelu majare na aayu
Bewafa taru rashelu majare na aayu
Ae dil maru najare na aayu
Ae dil maru najare na aayu
Dil maru najare na aayu.

બેવફા દિલ મારુ નજરે ના આયું Lyrics in Gujarati

એ બેવફા તારું રાશેલું મજરે ના આયું
એ બેવફા તારું રાશેલું મજરે ના આયું
બેવફા તારું રાશેલું મજરે ના આયું
એ દિલ મારુ નજરે ના આયું

બેવફા તારું રાશેલું મજરે ના આયું
એ દિલ મારુ નજરે ના આયું

એ આવું કરતા પહેલા મોત ના આયું
આવું કરતા પહેલા મોત ના આયું
કે દિલ મારુ નજરે ના આયું

એ બેવફા તારું રાશેલું મજરે ના આયું
બેવફા તારું રાશેલું મજરે ના આયું
કે દિલ મારુ નજરે ના આયું
કે દિલ મારુ નજરે ના આયું

તારો વખોણ કરી થાકતો ના
તન જોઈ ને ચોય તાકતો ના
તને મળવા જૂઠા હમ ખઈ જાતો
નતો હોંભળતો કોઈ ની વાતો

મારુ કીધ્યું કર્યું કોમ ના આયું
મારુ કીધ્યું કર્યું કોમ ના આયું
કે દિલ મારુ નજરે ના આયું

બેવફા તારું રાશેલું મજરે ના આયું
બેવફા તારું રાશેલું મજરે ના આયું
એ દિલ મારુ નજરે ના આયું
એ દિલ મારુ નજરે ના આયું

મોંધેરુ મોન તને આલતો હતો
કદી કોઈ વાતે ના ટાળતો હતો
જિંદગી મારી મેં કરી તારા નોમે
આજ તું પડી છે ચમ મારા હોમે

મારા કર્યા ઉપર પાણી ફેરવાયું
મારા કર્યા ઉપર પાણી ફેરવાયું
કે દિલ મારુ નજરે ના આયું

bharatlyrics.com

એ બેવફા તારું રાશેલું મજરે ના આયું
બેવફા તારું રાશેલું મજરે ના આયું
એ દિલ મારુ નજરે ના આયું
એ દિલ મારુ નજરે ના આયું
દિલ મારુ નજરે ના આયું.

Dil Maru Najare Na Aayu Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download