దుర్గమ్మ Durgamma Lyrics - Saketh Komanduri

DURGAMMA SONG LYRICS: Durgamma is a Telugu song from the film Krishnamma starring Sathya Dev and Aathira Raji, directed by V V Gopala Krishna. "DURGAMMA" song was composed by Kaala Bhairava and sung by Saketh Komanduri, with lyrics written by Siva Ananth.

దుర్గమ్మ Durgamma Lyrics in Telugu

హే డమ్మోరి డమ్మోరి దరువెయ్యాలా
అమ్మోరి సందళ్ళు షురువియ్యాలా

యాలారి యాలారి యాలో యాలా
ఏడాదికోసారి దసరా మేళా

హెయ్ జెమ్మోరి జెమ్మోరి సిందెయ్యాలా
బెమ్మైనా మన్తోటి ఆటాడేలా

యాలారి యాలారి యాలో యాలా
ఏడాదికోసారి దసరా మేళా

హెయ్ ఒక్క మాటే జై జై మాతా
మోగాలి మోత మోతా
హెయ్ ఒక్క పాటే జై జై మాతా
సాగాలిది ఆటా పాటా

యాలారి యాలారి యాలో యాలా
ఏడాదికోసారి దసరా మేళా

హే డమ్మోరి డమ్మోరి దరువెయ్యాలా
అమ్మోరి సందళ్ళు షురువియ్యాలా

యాలారి యాలారి యాలో యాలా
ఏడాదికోసారి దసరా మేళా

హే కొండంత అండై నిలిసిందిరా
ఆ కొండ మీద మా దుర్గమ్మా

కొండంత అండై నిలిసిందిరా
ఆ కొండ మీద మా దుర్గమ్మా
నిండైన ప్రేమై పోరిలిందిరా
ఈ కొండ కిందే మా కృష్ణమ్మా

హే ఇద్దరమ్మల మురిపాన పెరిగాక
మాకేదో లోటు అంటే భ్రమా
హద్దులేని సరదాల్లో మునిగాక
వందేళ్ళపాటు లేదే శ్రమా

మంచి సెడ్డా సెబుతాది మాకు ఈ గాలే
సేసే ఏ సెడ్డైనా మీకు మీకే
పంచేది మంచంతా మాకు మీకే
హే సిన్నపెద్దా ఎవరైనా మాకు సుట్టాలే
పాణాలే ఇస్తారోయ్ సాయానికే
ఖైదీలై పోతారోయ్ స్నేహానికే

యాలారి యాలారి యాలో యాలా
ఏడాదికోసారి దసరా మేళా
యాలారి యాలారి యాలో యాలా
ఏడాదికోసారి దసరా మేళా
యాలారి యాలారి యాలో యాలా
ఏడాదికోసారి దసరా మేళా

Durgamma Lyrics

He dammori dammori daruveyyala
Ammori sandallu suruviyyala

Yalari yalari yalo yala
Edadikosari dasara mela

Hey jemmori jemmori sindeyyala
Bemmaina mantoti atadela

Yalari yalari yalo yala
Edadikosari dasara mela

Hey okka mate jai jai mata
Mogali mota mota
Hey okka pate jai jai mata
Sagalidi ata pata

Yalari yalari yalo yala
Edadikosari dasara mela
Yalari yalari yalo yala
Edadikosari dasara mela

He dammori dammori daruveyyala
Ammori sandallu suruviyyala

Yalari yalari yalo yala
Edadikosari dasara mela

He kondanta andai nilisindira
A konda mida ma durgamma

Kondanta andai nilisindira
A konda mida ma durgamma
Nindaina premai porilindira
I konda kinde ma krsnamma

He iddarammala muripana perigaka
Makedo lotu ante bhrama
Hadduleni saradallo munigaka
Vandellapatu lede srama

Manci sedda sebutadi maku ee gale
Sese e seddaina miku mike
Pancedi mancanta maku mike
He sinnapedda evaraina maku suttale
Panale istaroy sayanike
Khaidilai potaroy snehanike

Yalari yalari yalo yala
Edadikosari dasara mela
Yalari yalari yalo yala
Edadikosari dasara mela
Yalari yalari yalo yala
Edadikosari dasara mela

Durgamma Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *