ફિકર Fikar Lyrics - Naresh Thakor

LYRICS OF FIKAR IN GUJARATI: ફિકર, The song is sung by Naresh Thakor from Jhankar Music. "FIKAR" is a Gujarati Sad song, composed by Utpal Barot and Vishal Modi, with lyrics written by Kamlesh Thakor (Sultan). The music video of the track is picturised on Naresh Thakor and Sweta Sen.

Fikar Lyrics

Ho tu ekdi chhodi jaish mane khabar hati
Ho tu ekdi chhodi jaish mane khabar hati
Toy khud thi vadhare tari fikar hati
Ho tu ekdi chhodi jaish mane khabar hati
Toy khud thi vadhare tari fikar hati

Chhe jo haju samay pachha valone havela
Shan aavshe thekane tayare vahi jashe vela
Chhe jo haju samay pachha valone havela
Shan aavshe thekane tayare vahi jashe vela

Nahi rahu hu rehashe mari yado
Radi radi ne jashe kari raato
Ho yad aavshe badhi kareli vato
Ho tu ekdi chhodi jaish mane khabar hati

Ho me shu na karyu kene tara kidhu
Te aa dilne aavu dard re didhu
Bandh rakhi aankho taro bharosho kidho
Vah matalabi te chhevate alago kidho

Chhe haju samay aatla udona havama
Haju kahu chhu varija maja nathi javama
Chhe haju samay aatla udona havama
Haju kahu chhu varija maja nathi javama
Nahi rahu hu pachhi pachhtasho

Jagi jagi ne jashe tari raato
Ha yad rakhje badhi kareli vato

Nahi rakhe tane mara jevu
Tyare yad aavshe mari ane maryu kahyu
Ha nahi pade hakhvaro gaiti dukhi kari
Pachhtai ne shu karsho viti gai ghadi

Kahyu hatu samay chhe maja nathi re javama
Shan aavshe thekane dada jashe re rovama
Kahyu hatu samay chhe maja nathi re javama
Shan aavshe thekane dada jashe re rovama
Nahi rahu hu rehashe mari yado
Radi radine jashe tari raato

Ha yad aavshe badhi kareli vato
Ha yad aavshe badhi kareli vato
Ha yad aavshe badhi kareli vato

ફિકર Lyrics in Gujarati

હો તુ એકદી છોડી જઈશ મને ખબર હતી
હો તુ એકદી છોડી જઈશ મને ખબર હતી
તોય ખુદ થી વધારે તારી ફિકર હતી
હો તુ એકદી છોડી જઈશ મને ખબર હતી
તોય ખુદ થી વધારે તારી ફિકર હતી

છે હજુ સમય પાછા વળોને હવેળા
શાન આવશે ઠેકાણે ત્યારે વહી જાશે વેળા
છે હજુ સમય પાછા વાળોને હવેળા
શાન આવશે ઠેકાણે ત્યારે વહી જાશે વેળા

નહિ રહુ હુ રેહશે મારી યાદો
રડી રડીને જાશે તારી રાતો
હા યાદ આવશે બધી કરેલી વાતો
હો તુ એકદી છોડી જઈશ મને ખબર હતી

હો મે શુ ના કર્યું કેને તારા કીધુ
તે આ દિલને આવુ દર્દ રે દિધુ
બંધ રાખી આંખો તારો ભરોશો કીધો
વાહ મતલબી તે છેવટે અળગો કીધો

છે હજુ સમય આટલા ઉડોના હવામા
હજુ કહુ છુ વળીજા મજા નથી જાવામા
છે હજુ સમય આટલા ઉડોના હવામા
હજુ કહુ છુ વળીજા મજા નથી જાવામા
નહિ રહુ હુ પછિ પછતાશો

જાગી જાગી ને જાશે તારી રાતો
હા યાદ રાખજે બધી કરીલી વાતો

નહિ રાખે કોઈ તને મારા જેવુ
ત્યારે યાદ આવશે મારી અને મારુ કહ્યુ
હા નહિ પડે હખવારો ગઇતી દુઃખી કરી
પછતાઈ ને શુ કરશો વીતી ગઈ ઘડી

કહ્યુ હતુ સમય છે મજા નથી રે જવામા
શાન આવશે ઠેકાણે દાડા જશે રોવામા
કહ્યુ હતુ સમય છે મજા નથી રે જવામા
શાન આવશે ઠેકાણે દાડા જશે રે રોવામા
નહિ રહુ હુ રેહશે મારી યાદો
રડી રડીને જાશે તારી રાતો

bharatlyrics.com

હા યાદ આવશે બધી કરેલી વાતો
હા યાદ આવશે બધી કરેલી વાતો
હા યાદ આવશે બધી કરેલી વાતો

Fikar Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *