હાજી કાસમ તારી વીજળી રે Haji Kasam Tari Vijadi Re Lyrics - Rakesh Barot

HAJI KASAM TARI VIJADI RE LYRICS IN GUJARATI: હાજી કાસમ તારી વીજળી રે, The song is sung by Rakesh Barot and released by Ekta Sound label. "HAJI KASAM TARI VIJADI RE" is a Gujarati Folk song, composed by Manoj Vimal, with lyrics written by Traditional and Manu Rabari.

હાજી કાસમ તારી વીજળી રે Lyrics In Gujarati

હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હા શેઠ કાસમ તારી વીજળી રે સમદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ

હા ભુજ અંજારથી જાનું રે જૂતી
જાય છે મુંબઇ શે’ર
ભુજ અંજારથી જાનું રે જૂતી
જાય છે મુંબઇ શે’ર

દેશપરદેશથી માનવી આયા
દેશપરદેશથી માનવી આયા
જાય છે મુંબઇ શે’ર કાસમ તારી
કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ

હા દશબજે તો ટિકટું લીધી
જાય છે મુંબઇ શે’ર
દશબજે તો ટિકટું લીધી
જાય છે મુંબઇ શે’ર

તેર તેર જાનું સામટી જૂતી
તેર તેર જાનું સામટી જૂતી
બેઠા કેસરિયા વર, કાસમ તારી
કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હારે કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ

ચૌદ વીશુંમોય શેઠિયા બેઠા
છોકરોનો નઈ પાર
ચૌદ વીશુંમોય શેઠિયા બેઠા
છોકરોનો નઈ પાર

અગિયાર વાગે આગબોટ હાંકી
અગિયાર વાગે આગબોટ હાંકી
જાય છે મુંબઇ શે’ર, કાસમ તારી
કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ

બાર બજે તો બરોબર ચડિયાં
જાય છે મુંબઇ શે’ર
બાર બજે તો બરોબર ચડિયાં
જાય છે મુંબઇ શે’ર

ઓતર દખણના વાયરા વાયા
ઓતર દખણના વાયરા વાયા
વાયરે ડોલ્યાં વા’ણ, કાસમ તારી
કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ

મોટા સાહેબના વાવડ મળીયા ન
વીજળીને પાછી વાળ
મોટા સાહેબના વાવડ મળીયા ન
વીજળીને પાછી વાળ

જહાજ તું તારું પાછું વાળે
જહાજ તું તારું પાછું વાળે
રોગ તડાકો થાય, કાસમ,તારી
કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ

પાછી વાળું મારી ભોમકા લાજે
અલ્લા માથે છે એમાન
પાછી વાળું મારી ભોમકા લાજે
અલ્લા માથે છે એમાન

આગ ઓલાણી ને કોયલા ખૂટ્યા
આગ ઓલાણી ને કોયલા ખૂટ્યા
દરિયે આયા દુઃખ, કાસમ તારી
કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ

મધદરિયામાં મામલો મચે
વીજળી વેરણ થાય
મધદરિયામાં મામલો મચે
વીજળી વેરણ થાય

ચહમાં માંડીને માલમી જોવે
ચહમાં માંડીને માલમી જોવે
અણીનો ના’વે પાર, કાસમ તારી
કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ

કાચને કુંપે કાગળ લખે
મોકલે મુંબઇ શે’ર
કાચને કુંપે કાગળ લખે
મોકલે મુંબઇ શે’ર

હિન્દુ મુસલમાન માનતા માને
હિન્દુ મુસલમાન માનતા માને
પાંચમાં ભાગે રાજ. કાસમ તારી
કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ

પોંચ લેતાં તું પોણસો લેજે
સારું જમાડું શે’ર
પોંચ લેતાં તું પોણસો લેજે
આખું જમાડું શે’ર

ફટ ભૂંડી તું વીજળી મારાં
ફટ ભૂંડી તું વીજળી મારાં
તેરસો માણસ જાય, કાસમ તારી
કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ

વીજળી કે મારો વાંક નથી વીરા
છઠ્ઠીના લખ્યા લેખ
વીજળી કે મારો વાંક નથી વીરા
છઠ્ઠીના લખ્યા લેખ

તેરસો માણસ સામટાં ડૂબ્યાં
તેરસો માણસ સામટાં ડૂબ્યાં
ડૂબ્યાં કેસરિયા વર, કાસમ. તારી
કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ

ચૂડી એ કોઠે દીવા જલે ને
જુએ જાનુંની વાટ
ચૂડી એ કોઠે દીવા બળે ને
જુએ જાનુંની વાટ

મુંબઇ શે’રમાં માંડવા નાખેલ
મુંબઇ શે’રમાં માંડવા નાખેલ
ખોબલે વેં’ચાય ખાંડ, કાસમ તારી
કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ

ઢોલ ત્રાંબાળુ ધ્રુસકે વાગે
જુએ જાનુંની વાટ
ઢોલ ત્રાંબાળુ ધ્રુસકે વાગે
જુએ જાનુંની વાટ

સોળસો કન્યા ડુંગરે ચડી
એ એવી સોળસો કન્યા ડુંગરે ચડી
જુએ જાનુંની વાટ, કાસમ તારી
કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ

દેશો દેશથી તાર વછૂટ્યા
વીજળી બૂડી જાય
દેશો દેશથી તાર વછૂટ્યા
વીજળી બૂડી જાય

વાણિયા વાંચે ને ભાટિયા વાંચે
વાણિયા વાંચે ને ભાટિયા વાંચે
ઘર ઘર રોનો થાય, કાસમ તારી
કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ

ભારતલીરીક્સ.કોમ

પીઠી ભરી તો લાડડી રુવે
માંડવે ઊઠી આગ
પીઠી ભરી તો લાડડી રુવે
માંડવે ઊઠી આગ

સગું રુવે એનું સાગવી રુવે
સગું રુવે એનું સાગવી રુવે
બેની રુવે બાર માસ, કાસમ તારી
કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ

લેખ આ લખેલ વિધિએ આવા
વીજળીનો શું વાંક
લેખ આ લખેલ વિધિએ આવા
વીજળીનો શું વાંક

કર્મ લખેલ લેખની આગે
કર્મ લખેલ લેખની આગે
કોઈના મારે મેખ, કાસમ તારી
કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
શેઠ કાસમ તારી વીજળી રે સમદરિયે વેરણ થઇ
હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ.

Haji Kasam Tari Vijadi Re Lyrics

Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Ha sheth kasam tari vijadi re samdaiye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai

Ha bhuj anjarthi janu re juti
Jay chhe mumbai sher
Bhuj anjarthi janu re juti
Jay chhe mumbai sher

Deshpardeshthi manvi aayaa
Deshpardeshthi manvi aayaa
Jay chhe mumbai sher, kasam tari
Kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai

Ha dashbaje to tikatu lidhi
Jaay chhe mumbai sher
Dashbaje to tikatu lidhi
Jaay chhe mumbai sher

Ter ter janu samati juti
Ter ter janu samati juti
Betha kesariya var, kasam tari
Kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Hare kasam tari vijadi re madhdariye veran thai

Chaud vishumoy shethiya betha
Chhokrono nai paar
Chaud vishumoy shethiya betha
Chhokrono nai paar

Agiyar vage aagbot hanki
Agiyar vage aagbot hanki
Jay chhe mumbai sher, kasam tari
Kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai

Baar baje to barobar chadiya
Jaay chhe mumbai sher
Baar baje to barobar chadiya
Jaay chhe mumbai sher

Otar dakhanna vayra vaaya
Otar dakhanna vayra vaaya
Vayare dolya vaan, kasam tari
Kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai

Mota sahebn vavad maliya na
Vijadine pacchi vaal
Mota sahebn vavad maliya na
Vijadine pacchi vaal

Jahaj tu taru pachhu vade
Jahaj tu taru pachhu vade
Rog tadako thay, kasam tari
Kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai

Pachhi valu mari bhomka laje
Alla mathe chhe aemaan
Pachhi valu mari bhomka laje
Alla mathe chhe aemaan

Aag aolani ne koyala khutya
Aag aolani ne koyala khutya
Dariye aaya dukh, kasam tari
Kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai

Madhdariye mamlo mache
Vijali veraan thay
Madhdariye mamlo mache
Vijali veraan thay

Chahma madine malami jove
Chahma madine malami jove
Aanino nave paar, kasam tari
Kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai

Kachne kumpe kagal lakhe
Mokle mumbai sher
Kachne kumpe kagal lakhe
Mokle mumbai sher

bharatlyrics.com

Hindu musalman manta maane
Hindu musalman manta maane
Panchma bhage raj, kasam tari
Kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai

Poch leta tu ponso leje
Saru jamadu sher
Poch leta tu ponso leje
Akhu jamadu sher

Fat bhundi tu vijadi mara
Fat bhundi tu vijadi mara
Terso manas jay, kasam tari
Kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai

Vijadi ke maro vaank nathi veera
Chhathina lakya lekh
Vijadi ke maro vaank nathi veera
Chhathina lakya lekh

Terso manas samta dubya
Terso manas samta dubya
Dubya kesariya var, kasam tari
Kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai

Chudi ae kothe diva jale ne
Juae januni vaat
Chudi ae kothe diva bale ne
Juae januni vaat

Mumbai sherma mandava nakhel
Mumbai sherma mandava nakhel
Khoble vechay khand, kasam tari
Kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai

Dhol trabalu dhrusake vage
Juae januni vaat
Dhol trabalu dhrusake vage
Juae januni vaat

Solaso kanya dungare chadi
Ae aevi solaso kanya dungare chadi
Juae januni vaat, kasam tari
Kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai

Desho deshthi taar vachhutya
Vijaldi budi jaay
Desho deshthi taar vachhutya
Vijaldi budi jaay

Vaniya vanche ne bhatiya vanche
Vaniya vanche ne bhatiya vanche
Ghar ghar rono thay, kasam tari
Kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai

Pithi bari to ladadi ruve
Mandave uthi aag
Pithi bari to ladadi ruve
Mandave uthi aag

Sagu ruve aenu sagavi ruve
Sagu ruve aenu sagavi ruve
Beni ruve baar mas, kasam tari
Kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai

Lekh aa lakhel vidhiae aeva
Vijadino shu vank
Lekh aa lakhel vidhiae aeva
Vijadino shu vank

Karme lakhel lekhni aage
Karme lakhel lekhni aage
Koina mare mekh, kasam tari
Kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Sheth kasam tari vijadi re madhdariye veran thai
Haji kasam tari vijadi re madhdariye veran thai.

Haji Kasam Tari Vijadi Re Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *