જોડે રેજો રાજ Jode Rejo Raaj Lyrics - Kiran Gajera

Jode Rejo Raaj lyrics, જોડે રેજો રાજ the song is sung by Kiran Gajera from Gajera Films. Jode Rejo Raaj Love soundtrack was composed by Jitu Prajapati with lyrics written by Rajan Rayka, Dhaval Motan.

Jode Rejo Raaj Lyrics

Dil bade badi jaay jo mara thi dur tu thay
Dil bade badi jaay jo mara thi dur tu thay
Mate kahvu chhe tamne aetlu ho raj
Jode rejo raj..jode rejo raaj
Jode rejo raj..jode rejo raaj
Jode rejo raj tame.. Jode rejo raaj
Jode rejo raj tame.. Jode rejo raaj

Padchayo tari prit no game
Tara geet mara hothe rame
Tari pachad pagal ame
Jivathi wala gamo chho tame
Jivathi wala gamo chho tame
Aakh radi radi jaay vaat tara thi jona thay
Aakh radi radi jaay vaat tara thi jona thay
Mate kahvu chhe tamne aetlu ho raaj
Jode rejo raj..jode rejo raaj
Jode rejo raj..jode rejo raaj
Jode rejo raj tame.. Jode rejo raaj
Jode rejo raj tame.. Jode rejo raaj

bharatlyrics.com

Mandir tu ne bhagwan tu biju mare jove chhu
Sauthi kishmat vari hu hath ni lakir ma lakhyo tu
Hath ni lakir ma lakhyo tu
Pyar madi madi jaay juda thai ne kem jivay
Pyar madi madi jaay juda thai ne kem jivay
Mate kahvu chhe tamne aetlu ho raaj
Jode rejo raj..jode rejo raaj
Jode rejo raj..jode rejo raaj
Jode rejo raj tame.. Jode rejo raaj
Jode rejo raj tame.. Jode rejo raaj

જોડે રેજો રાજ Lyrics In Gujarati

દિલ બળે બળી જાય જો મારા થી દૂર તું થાય
દિલ બળે બળી જાય જો મારા થી દૂર તું થાય
માટે કહેવું છે તમને એટલું હો રાજ
જોડે રેજો રાજ..જોડે રેજો રાજ
જોડે રેજો રાજ..જોડે રેજો રાજ
જોડે રેજો રાજ તમે ..જોડે રેજો રાજ
જોડે રેજો રાજ તમે ..જોડે રેજો રાજ

ભારતલીરીક્સ.કોમ

પડછાયો તારી પ્રીત નો ગમે
તારા ગીત મારા હોઠે રમે
તારી પાછળ પાગલ અમે
જીવથી વાલા ગામો છો તમે
જીવથી વાલા ગામો છો તમે
આંખ રડી રડી જાય વાત તારા થી જોના થાય
આંખ રડી રડી જાય વાત તારા થી જોના થાય
માટે કહેવું છે તમને એટલું હો રાજ
જોડે રેજો રાજ..જોડે રેજો રાજ
જોડે રેજો રાજ..જોડે રેજો રાજ
જોડે રેજો રાજ તમે ..જોડે રેજો રાજ
જોડે રેજો રાજ તમે ..જોડે રેજો રાજ

મંદિર તું ને ભગવાન તું બીજું મારે જોવે છું
સૌથી કિશ્મત વાળી હું હાથ ની લકીર માં લખાયો તું
હાથ ની લકીર માં લખાયો તું
પ્યાર મળી મળી જાય જુદા થઇ ને કેમ જીવાય
પ્યાર મળી મળી જાય જુદા થઇ ને કેમ જીવાય
માટે કહેવું છે તમને એટલું હો રાજ
જોડે રેજો રાજ..જોડે રેજો રાજ
જોડે રેજો રાજ..જોડે રેજો રાજ
જોડે રેજો રાજ તમે ..જોડે રેજો રાજ
જોડે રેજો રાજ તમે ..જોડે રેજો રાજ

Jode Rejo Raaj Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *