કુંજલ ના માર છોરા કુંજલ ના માર Kunjal Na Mar Chhora Kunjal Na Mar Lyrics - Shital Thakor

કુંજલ ના માર છોરા કુંજલ ના માર | KUNJAL NA MAR CHHORA KUNJAL NA MAR LYRICS IN GUJARATI: The song is sung by Shital Thakor from album Rasiyo Rupalo. "Kunjal Na Mar Chhora Kunjal Na Mar", a Garba song was composed by Vibes Musika, with lyrics written by Traditional.

Kunjal Na Mar Chhora Kunjal Na Mar Lyrics

Kunjal na mar chhora kunjal na mar
Kunjal na mar muva kunjal na mar
Ere kunjal bethi dariya ne paar

Kunjal na mar muva kunjal na mar
Ere kunjal bethi dariya ne paar

Harla ghaday mane harla ghaday
Harla ghaday mane harla ghaday
Harla na hoy to mare piyar vaday

Harla ghaday mane harla ghaday
Harla na hoy to mare piyar vaday

Harla na hoy to mare piyar vaday
Harla na hoy to mare piyar vaday

He kadla ghaday mane kadla ghaday
Kadla ghaday mane kadla ghaday
Kadla na hoy to mare piyar vaday

Kadla ghaday mane kadla ghaday
Kadla na hoy to mare piyar vaday

Kunjal na mar chora kunjal na mar
Kunjal na mar vhala kunjal na mar
Ere kunjal bethi dariya ne paar

Kunjal na mar muva kunjal na mar
Ere kunjal bethi dariya ne paar
Ere kunjal bethi dariya ne paar.

કુંજલ ના માર છોરા કુંજલ ના માર Lyrics in Gujarati

કુંજલ ના માર છોરા કુંજલ ના માર
કુંજલ ના માર મુવા કુંજલ ના માર
ઈ રે કુંજલ બેઠી દરિયા ને પાર

કુંજલ ના માર મુવા કુંજલ ના માર
ઈ રે કુંજલ બેઠી દરિયા ને પાર

હારલા ઘડાય મને હારલા ઘડાય
હારલા ઘડાય મને હારલા ઘડાય
હારલા ના હોય તો મારે પિયર વળાય

હારલા ઘડાય મને હારલા ઘડાય
હારલા ના હોય તો મારે પિયર વળાય

હારલા ના હોય તો મારે પિયર વળાય
હારલા ના હોય તો મારે પિયર વળાય

bharatlyrics.com

હે કડલા ઘડાય મને કડલા ઘડાય
કડલા ઘડાય મને કડલા ઘડાય
કડલા ના હોય તો મારે પિયર વળાય

કડલા ઘડાય મને કડલા ઘડાય
કડલા ના હોય તો મારે પિયર વળાય

કુંજલ ના માર છોરા કુંજલ ના માર
કુંજલ ના માર વ્હાલા કુંજલ ના માર
ઈ રે કુંજલ બેઠી દરિયા ને પાર

કુંજલ ના માર મુવા કુંજલ ના માર
ઈ રે કુંજલ બેઠી દરિયા ને પાર
ઈ રે કુંજલ બેઠી દરિયા ને પાર
ઈ રે કુંજલ બેઠી દરિયા ને પાર.

Kunjal Na Mar Chhora Kunjal Na Mar Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download