మురుగుడి మాయ Murugudi Maaya Lyrics - Raghu Kunche

MURUGUDI MAAYA SONG LYRICS: The song is sung by Raghu Kunche from the Telugu film Harom Hara, directed by Gnanasagar Dwaraka. The film stars Malvika Sharma, Sunil and Sudheer Babu Posani in the lead role. The music of "Murugudi Maaya" song is composed by Chaitan Bharadwaj, while the lyrics are penned by Sanapati Bharadwaj Patrudu.

మురుగుడి మాయ Murugudi Maaya Lyrics in Telugu

సిత్తరముంటే సెప్తాదే
ముప్పును ముందే సూప్తాదే
గుట్టుని బయటికి తీస్తాదే
తిట్టకు తిట్టకు కాలాన్నిట్ట

కూడెట్టుకుంది పోవచ్చును
పోగొట్టుకుంది రావచ్చును
అనుకోనిదేదో రావచ్చును
ఎవ్వడికెట్టాగ రాసుందో

యాడ యాడ ఎండని సేపా
యాడ పుట్టలోపటి సీమ
లెక్కపెట్టి రెండిటి మధ్య
లెంకలెన్నో పైనోడు పెట్టాడయ్యా

సామి ఏది ఊరికే సెయ్యడయ్యా
రంగు రంగు రెక్కల ఊపుడు
గందరగోళం తేవచ్చు
వంకరగుండె కంకర తోవ
తిన్నటి నిన్నే తిప్పొచ్చు

మురుగుడి మాయెరా
సిత్తరముంటే సెప్తాదే
ముప్పును ముందే సూప్తాదే
గుట్టుని బయటికి తీత్తాదే
తిట్టకు తిట్టకు కాలాన్నిట్ట

కూడెట్టుకుంది పోవచ్చును
పోగొట్టుకుంది రావచ్చును
అనుకోనిదేదో రావచ్చును
ఎవ్వడికెట్టాగ రాసుందో

సిత్తరముంటే సెప్తాదే
ముప్పును ముందే సూప్తాదే
గుట్టుని బయటికి తీత్తాదే
తిట్టకు తిట్టకు కాలాన్నిట్ట

కూడెట్టుకుంది పోవచ్చును
పోగొట్టుకుంది రావచ్చును
అనుకోనిదేదో రావచ్చును
ఎవ్వడికెట్టాగ రాసుందో

Murugudi Maaya Lyrics

Sitharam untey septhadhe
Muppuni mundhey soopthadhe
Guttuni bayatiki tistade
Tittaku tittaku kalannitta

Kudettukundi povacchunu
Pogottukundi ravacchunu
Anukonidedo avvaccunu
Evvadikettaga rasundo

Yada yada endani sepa
Yada puttalopati sima
Lekkapetti renditi madhya
Lenkalenno painodu pettadayya

Sami edi urike seyyadayya
Rangu rangu rekkala upudu
Gandaragolam tevaccu
Vankaragunde kankara tova
Tinnati ninne tippoccu

Murugudi mayera
Sittaramunte septade
Muppunu munde suptade
Guttuni bayatiki tittade
Tittaku tittaku kalannitta

Kudettukundi povacchunu
Pogottukundi ravacchunu
Anukonidedo avvaccunu
Evvadikettaga rasundo

Sittaramunte septade
Muppunu munde suptade
Guttuni bayatiki tittade
Tittaku tittaku kalannitta

Kudettukundi povaccunu
Pogottukundi ravacchunu
Anukonidedo avvacchunu
Evvadikettaga rasundo

Murugudi Maaya Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *