ഞാനാലുണ്ണ Njaanaalunna Lyrics - Hesham Abdul Wahab

ഞാനാലുണ്ണ Njaanaalunna Lyrics in Malayalam

ഞാനാളുന്ന തീയിൽ നിന്ന്
നീഹാരങ്ങൾ പെയ്യുന്നുണ്ടേ
നോവിൽപൂത്ത പൂവിൽനിന്ന്
തേനൂറുന്നുണ്ടേ

വർഷം തന്ന ഹർഷം കണ്ട്
വേനൽതുമ്പി പാടുന്നുണ്ടേ
കാലം നല്ല കാലം
പട്ട് നൂലാവുന്നുണ്ടേ

വാടാതിന്നലേ
നേടാമിന്നിനേ
മോഹം കൊണ്ടേ
നെയ്യാം നാളെകൾ

ഈ നാദം ഈ ഗാനം
കേൾക്കൂ ലോകമേ
കാലം തന്ന ജാലം
എന്റെ ഈ സംഗീതമേ

ഞാനാളുന്ന തീയിൽ നിന്ന്
നീഹാരങ്ങൾ പെയ്യുന്നുണ്ടേ
നോവിൽപൂത്ത പൂവിൽനിന്ന്
തേനൂറുന്നുണ്ടേ

വർഷം തന്ന ഹർഷം കണ്ട്
വേനൽതുമ്പി പാടുന്നുണ്ടേ
കാലം നല്ല കാലം
പട്ട് നൂലാവുന്നുണ്ടേ

ഞാനാളുന്ന തീയിൽ നിന്ന്
നീഹാരങ്ങൾ പെയ്യുന്നുണ്ടേ
നോവിൽപൂത്ത പൂവിൽനിന്ന്
തേനൂറുന്നുണ്ടേ

വർഷം തന്ന ഹർഷം കണ്ട്
വേനൽതുമ്പി പാടുന്നുണ്ടേ
കാലം നല്ല കാലം
പട്ട് നൂലാവുന്നുണ്ടേ

വാടാതിന്നലേ
നേടാമിന്നിനേ
മോഹം കൊണ്ടേ
നെയ്യാം നാളെകൾ

ഈ നാദം ഈ ഗാനം
കേൾക്കൂ ലോകമേ
കാലം തന്ന ജാലം
എന്റെ ഈ സംഗീതമേ

ഞാനാളുന്ന തീയിൽ നിന്ന്
നീഹാരങ്ങൾ പെയ്യുന്നുണ്ടേ
നോവിൽപൂത്ത പൂവിൽനിന്ന്
തേനൂറുന്നുണ്ടേ

വർഷം തന്ന ഹർഷം കണ്ട്
വേനൽതുമ്പി പാടുന്നുണ്ടേ
കാലം നല്ല കാലം
പട്ട് നൂലാവുന്നുണ്ടേ

Njaanaalunna Lyrics

Njanaalunna theeyil ninnu
Neehaarangal peyyunnunde
Novilpootha poovilninnu
Thenoorunnunde

Varsham thanna harsham kandu
Venalthumbi padunnunde
Kaalam nalla kaalam
Pattu noolaavunnunde

Vaadaathinnale
Nedaaminnine
Moham konde
Neyyaam naalekal

Ee naadam ee ganam
Kelkku lokame
Kaalam thanna jaalam
Ente ee sangeethame

Njanaalunna theeyil ninnu
Neehaarangal peyyunnunde
Novilpootha poovilninnu
Thenoorunnunde

Varsham thanna harsham kandu
Venalthumbi padunnunde
Kaalam nalla kaalam
Pattu noolaavunnunde

Njanaalunna theeyil ninnu
Neehaarangal peyyunnunde
Novilpootha poovilninnu
Thenoorunnunde

Varsham thanna harsham kandu
Venalthumbi padunnunde
Kaalam nalla kaalam
Pattu noolaavunnunde

Vaadaathinnale
Nedaaminnine
Moham konde
Neyyaam naalekal

Ee naadam ee ganam
Kelkku lokame
Kaalam thanna jaalam
Ente ee sangeethame

Njanaalunna theeyil ninnu
Neehaarangal peyyunnunde
Novilpootha poovilninnu
Thenoorunnunde

Varsham thanna harsham kandu
Venalthumbi padunnunde
Kaalam nalla kaalam
Pattu noolaavunnunde

Njaanaalunna Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download