రంగో రంగ Rango Ranga Lyrics - N. C. Karunya

Rango Ranga lyrics, రంగో రంగ the song is sung by N. C. Karunya from Ante Sundaraniki. Rango Ranga soundtrack was composed by Vivek Sagar with lyrics written by Sanapati Bharadwaj Patrudu.

Rango Ranga Lyrics

Mm anukundoti ayyindoti
Rango ranga… Rango ranga
Mokkindoti dakkindoti
Rango ranga… Rango ranga

Neekundi nikkachhi pichhi
Kaalamki neepaina kachhi
Achhochhinatte thaanochhi
Appachhi ichheti maatichhi

Machhoti vachhettu
Sachhettu gichhindira

Ori baaboi… Hahahaa
Cheppaleni, hihihi… Noppi needoi
Hahahaa, hihih… Uu uuu
Aahaa, oohu

Aam cheyyantu… Hahaha
Aam cheyyantu aakesaaroi
Rango ranga… Rango ranga
Koorchomantu peetesaaroi
Rango ranga… Rango ranga

Lonunna aakalni choosi… Choosi
Vededi vantalni chesi, chesi
Pappesi, buvvesi neyyesi
Aashalni raasulla posesi

Innotinoddinchi istharne
Laagestharaa

Veerabaabo… Hahahaa
Thindileka, hihih… Pasthulenaa..?
Hahahaa hihihi, uu uuu
Thindileka pasthulenaa veerababo
Pasthulenaa.

రంగో రంగ Lyrics in Telugu

మ్ అనుకుందోటి అయ్యిందోటి
రంగో రంగ… రంగో రంగ
మొక్కిందోటి దక్కిందోటి
రంగో రంగ… రంగో రంగ

నీకుంది నిక్కచ్చి పిచ్చి
కాలంకి నీపైన కచ్చి
అచ్చొచ్చినట్టే తానొచ్చి
అప్పచ్చి ఇచ్చేటి మాటిచ్చి

మచ్చోటి వచ్చేట్టు
సచ్చేట్టు గిచ్చిందిరా

ఓరి బాబోయ్… హహహా
చెప్పలేని, హిహిహీ… నొప్పి నీదోయ్
హహహా హిహిహీ… ఊఊ ఉ

ఆమ్ చెయ్యంటూ… హహహ
ఆమ్ చెయ్యంటూ ఆకేసారోయ్
రంగో రంగ…. రంగో రంగ
కూర్చోమంటూ పీటేసారోయ్
రంగో రంగ…. రంగో రంగ

bharatlyrics.com

లోనున్న ఆకల్ని చూసి… చూసి
వేడేడి వంటల్ని చేసి, చూసి
పప్పేసి బువ్వేసి నెయ్యేసి
ఆశల్ని రాసుల్గా పోసేసి

ఇన్నోటినొడ్డించి ఇస్తర్నే
లాగేస్తరా

వీరబాబో… హహ హా
తిండిలేకా, హిహిహీ… పస్తులేనా..?
హహహా హిహిహీ, ఊఊ ఉ
తిండిలేకా పస్తులేనా వీరబాబో
పస్తులేనా.

Rango Ranga Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download