આજની ઘડી તે રઢિયામણી Aajni Ghadi Te Radhiyamani Lyrics - Pamela Jain

LYRICS OF AAJNI GHADI TE RADHIYAMANI IN GUJARATI: આજની ઘડી તે રઢિયામણી, The song is sung by Pamela Jain from Soormandir. "AAJNI GHADI TE RADHIYAMANI" is a Gujarati Dandiya song, composed by Pankaj Bhatt, with lyrics written by Traditional.

આજની ઘડી તે રઢિયામણી Lyrics In Gujarati

શ્રાવણ જલ બરસે સુંદર સરસે
બાદલ બરસે અંબર સે
તરુવર ગિરિ બરસે લતા લહરસે
નદિયાં ભરસે સાગર સે
દંપતી દુઃખ હરસે સેજ સમરસે
લગત જ હરસેં દુખકારી
કહે રાધે પ્યારી મે બલિહારી
ગોકુળ આવો ગિરધારી
રે જીરે ગોકુળ આવો ગિરધારી
રે જીરે ગોકુળ આવો ગિરધારી

આજની ઘડી તે રઢિયામણી
હારે સખી આજની ઘડી તે રઢિયામણી
આજની ઘડી તે રઢિયામણી
હારે સખી આજની ઘડી તે રઢિયામણી

હે જી મારો વ્હાલો આવ્યાની વધામણી જી રે
વધામણી જી રે
આજની ઘડી તે રઢિયામણી
હારે સખી આજની ઘડી તે રઢિયામણી
હે જી મારો વ્હાલો આવ્યાની વધામણી જી રે
વધામણી જી રે
આજની ઘડી તે રઢિયામણી
હારે સખી આજની ઘડી તે રઢિયામણી

હારે સખી આજની ઘડી તે રઢિયામણી
હારે સખી આજની ઘડી તે રઢિયામણી

પૂર્યો પૂર્યો સુહાગણ સાથિયો
હારે સખી પૂર્યો સુહાગણ સાથિયો
પૂર્યો પૂર્યો સુહાગણ સાથિયો
હારે સખી પૂર્યો સુહાગણ સાથિયો

હે જી મારો વ્હાલો આવે મલકતો હાથિયો જી રે
હાથિયો જી રે
આજની ઘડી તે રઢિયામણી
હારે સખી આજની ઘડી તે રઢિયામણી
હે જી મારો વ્હાલો આવ્યાની વધામણી જી રે
વધામણી જી રે
આજની ઘડી તે રઢિયામણી
હારે સખી આજની ઘડી તે રઢિયામણી

ભારતલીરીક્સ.કોમ

હારે સખી આજની ઘડી તે રઢિયામણી
હારે સખી આજની ઘડી તે રઢિયામણી.

Aajni Ghadi Te Radhiyamani Lyrics

Shravan jal barse sundar sarse
Badal barse ambar se
Taruvar giri barse lata laharse
Nadiya bharse sagar se
Dampati dukh harse sej samrse
Lagat ja harse dukhkari
Kahe radhe pyari me balihari
Gokul aavo girdhari
Re ji re gokul aavo girdhari
Re ji re gokul aavo girdhari

Aajni ghadi te radhiyamani
Hare sakhi aajni ghadi te radhiyamani
Aajni ghadi te radhiyamani
Hare sakhi aajni ghadi te radhiyamani

He ji maro vhalo aavyani vadhamani ji re
Vadhamani ji re
Aajni ghadi te radhiyamani
Hare sakhi aajni ghadi te radhiyamani
He ji maro vhalo aavyani vadhamani ji re
Vadhamani ji re
Aajni ghadi te radhiyamani
Hare sakhi aajni ghadi te radhiyamani

Hare sakhi aajni ghadi te radhiyamani
Hare sakhi aajni ghadi te radhiyamani

Puryo puryo suhagan sathiyo
Hare sakhi puryo suhagan sathiyo
Puryo puryo suhagan sathiyo
Hare sakhi puryo suhagan sathiyo

bharatlyrics.com

He ji maro vhalo aave malkato hathiyo ji re
Hathiyo ji re
Aajni ghadi te radhiyamani
Hare sakhi aajni ghadi te radhiyamani
He ji maro vhalo aavyani vadhamani ji re
Vadhamani ji re
Aajni ghadi te radhiyamani
Hare sakhi aajni ghadi te radhiyamani

Hare sakhi aajni ghadi te radhiyamani
Hare sakhi aajni ghadi te radhiyamani.

Aajni Ghadi Te Radhiyamani Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *