భలేగుందే బాలా Bhalegundi Baalaa Lyrics - Penchal Das, Nutana Mohan

Bhalegundi Baalaa lyrics, భలేగుందే బాలా the song is sung by Penchal Das, Nutana Mohan from Sreekaram. Bhalegundi Baalaa soundtrack was composed by Mickey J Meyer with lyrics written by Penchal Das.

భలేగుందే బాలా Lyrics in Telugu

వచ్చానంటివో, పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద పొయ్యే అలకల సిలకా భలేగుంది బాలా
దాని ఎధాన దాని ఎధాన
దాని ఎధాన ఉండే పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

వచ్చానంటివో, పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
వచ్చానంటివో, పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద హ్హా, కట్టమింద భలే
కట్టమింద పొయ్యే అలకల సిలకా భలేగుంది బాలా
దాని ఎధాన దాని ఎధాన
దాని ఎధాన ఉండే పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

భారత్ల్య్రిక్స్.కోమ్

అరెరెరెరే నారి నారి వయ్యారి సుందరి నవ్వు మొఖముదాన
నారీ నారీ వయ్యారి సుందరి నవ్వు మొఖముదాన
నీ నవ్వు మొఖం నీ నవ్వు మొఖం
నీ నవ్వు మొఖంమింద నంగనాచి అలక భలేగుంది బాలా
నీ నవ్వు మొఖంమింద నంగనాచి అలక భలేగుంది బాలా

వచ్చానంటివో, పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద పొయ్యే అలకల సిలకా భలేగుంది బాలా
దాని ఎధాన ఉండే పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

తిక్కరేగి ఎక్కినావు కోమలి అలక నులక మంచం
తిక్కరేగి ఎక్కినావు కోమలి అలక నులక మంచం
అల సందా పోవ్వ నీకు అలక ఏలనే అగుడు సేయ తగునా
అల సందా పోవ్వ నీకు అలక ఏలనే అగుడు సేయ తగునా

వచ్చానంటివో అరె వచ్చానంటివో ఓ ఓఓ
వచ్చానంటివో, పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద పొయ్యే అలకల సిలకా భలేగుంది బాలా
దాని ఎధాన ఉండే పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

అరెరెరెరే సురుకు సూపు సొరకత్తులిసరకే సింత ఏల బాలా
సురుకు సూపు సొరకత్తులిసరకే సింత ఏల బాలా
కారమైన, ముది కారామైన
ముది కారమైన మూతి ఇరుపులు భలేగున్నయే బాలా
నీ అలక తీరనూ ఏమి భరణము ఇవ్వగలను భామ

ఎన్నెలైన ఏమంత నచ్చదూ ఊ ఊఊ
ఎన్నెలైన ఏమంత నచ్చదూ నువ్వు లేని చోటా
ఎన్నేలైన ఏమంత నచ్చదూ నువ్వు లేని చోటా

నువ్వు పక్కనుంటే నువ్వు పక్కానుంటే
నువ్వు పక్కనుంటే ఇంకేమి వద్దులే, చెంత చేర రావా
ఇంకనైన పట్టించుకుంటనని మాట ఇవ్వు మావా
తుర్రుమంటు పైకెగిరిపోద్ది నా అలక సిటికలోన.

Bhalegundi Baalaa Lyrics

Vachhaanantivo, pothaanantivo vagalu palukuthaave
Kattaminda poyye alakala silakaa bhalegundi baalaa
Dhaani edhaana dhaani edhaana
Dhaani edhaana unde poola poola raika bhalegundhi baalaa

Vachhaanantivo, pothaanantivo vagalu palukuthaave
Vachhaanantivo, pothaanantivo vagalu palukuthaave
Kattaminda haa kattaminda bhale
Kattaminda poyye alakala silakaa bhalegundi baalaa
Dhaani edhaana dhaani edhaana
Dhaani edhaana unde poola poola raika bhalegundhi baalaa

Arererere naari naari vayyaari sundari navvu mokhamu dhaana
Naaree naaree vayyaari sundari navvu mokhamu dhaana
Nee navvu mokham nee navvu mokham
Nee navvu mokham mindha nanganaachi alaka bhalegundi baalaa
Nee navvu mokham mindha nanganaachi alaka bhalegundi baalaa

Vachhaanantivo, pothaanantivo vagalu palukuthaave
Kattaminda poyye alakala silakaa bhalegundi baalaa
Dhaani edhaana unde poola poola raika bhalegundhi baalaa

Thikkaregi ekkinaavu komali alaka nulaka mancham
Thikkaregi ekkinaavu komali alaka nulaka mancham
Alasandha povva neeku alaka elane agudu seya thagunaa
Alasandha povva neeku alaka elane agudu seya thagunaa

Vachhaanantivo arre vachhaanantivo oo oooo
Vachhaanantivo, pothaanantivo vagalu palukuthaave
Kattaminda poyye alakala silakaa bhalegundi baalaa
Dhaani edhaana unde poola poola raika bhalegundhi baalaa

Arererere suruku soopu sorakatthulisarake sintha ela baalaa
Suruku soopu sorakatthulisarake sintha ela baalaa
Kaaramaina, mudhi kaaraamaina
Mudhi kaaramaina moothi irupulu bhalegunnaye baalaa
Nee alaka theeranoo emi bharanamu ivvagalanu bhaama

Ennelaina emantha nachhadhu uu uu uu
Ennelaina emantha nachhadhu nuvvu leni chotaa
Ennelaina emantha nachhadhu nuvvu leni chotaa

bharatlyrics.com

Nuvvu pakkanunte nuvvu pakkanunte
Nuvvu pakkanunte inkemi vaddhule, chentha chera raavaa
Inkanaina pattinchukuntanani maata ivvu maavaa
Thurrumantu paikegiripoddhi naa alaka sitikalona.

Bhalegundi Baalaa Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *