ગણપતિ મારા દેવા રે Ganpati Mara Deva Re Lyrics - Kavita Das

GANPATI MARA DEVA RE LYRICS IN GUJARATI: ગણપતિ મારા દેવા રે, This Gujarati Devotional song is sung by Kavita Das & released by Raghav Digital. "GANPATI MARA DEVA RE" song was composed by Anwar Saikh and Mayur Nadiya, with lyrics written by Manu Rabari and DhanuDas Kavi.

ગણપતિ મારા દેવા રે Lyrics In Gujarati

હો દુંદાળા દુઃખ ભંજના ગણપતિ દેવા
બાપા ગણપતિ દેવા સદા રેતા બાળા વેશ
મુને રંગ લાગ્યો રે…હે…
સાચો સાથ માગું
એ દેવ મારી ભેળા રેજયો રે
એ હે હે દેવ મારી ભેળા રેજયો રે

હા ગણપતિ મારા દેવા રે દેવ દુંદાળા રે
દેવ દુંદાળા રે, દેવ દુંદાળા રે
એ ગણપતિ મારા દેવા રે દેવ દુંદાળા રે
શિવ શક્તિના લાડકવાયા લાંબી સુંઢ વાળા રે
હો ગણપતિ મારા દેવા રે દેવ દુંદાળા રે
શિવ શક્તિના લાડકવાયા લાંબી સુંઢ વાળા રે

એ હે ચતુર્ભુજાળા દેવા, પ્રથમ ગદાદા દેવા
હે ચતુર્ભુગાળા દેવા, પ્રથમ ગદાદા દેવા
લાગો રૂપાળા એવા રે
શિવ શક્તિના લાડકવાયા લાંબી સુંઢ વાળા રે
એ ગણપતિ મારા દેવા રે દેવ દુંદાળા રે
શિવ શક્તિના લાડકવાયા લાંબી સુંઢ વાળા રે

ભારતલીરીક્સ.કોમ

હો મોતી મુગટ માથે મુસક અસવારા
ગળે શોભે રે દેવા ફૂલડાંની માળા
હો મોતી મુગટ માથે મુસક અસવારા
ગળે શોભે રે દેવા ફૂલડાંની માળા
ફૂલડાંની માળા

એ હે અધમ ઉધારણ દેવા, વિપત વિદારણ દેવા
અધર્મ ઉધારત દેવા, વિપત વિદારણ દેવા
લાગો રૂપાળા એવા રે
શિવ શક્તિના લાડકવાયા લાંબી સુંઢ વાળા રે
હા ગણપતિ મારા દેવા રે દેવ દુંદાળા રે
શિવ શક્તિના લાડકવાયા લાંબી સુંઢ વાળા રે
બાપા શિવ શક્તિના લાડકવાયા લાંબી સુંઢ વાળા રે

હો ભાવે બાપા તારા ગુણલા હું ગાવું
સત સત દેવા તને શીશ રે નમાવું
હો ભાવે બાપા તારા ગુણલા હું ગાવું
સત સત દેવા તને શીશ રે નમાવું

એ હે બાલ ગણેશા દેવા, ચઢે તને મોદક મેવા
બાલ ગણેશા દેવા, ચઢે તને મોદક મેવા
લાગો રૂપાળા એવા રે
શિવ શક્તિના લાડકવાયા લાંબી સુંઢ વાળા રે
એ ગણપતિ મારા દેવા રે દેવ દુંદાળા રે
શિવ શક્તિના લાડકવાયા લાંબી સુંઢ વાળા રે
બાપા શિવ શક્તિના લાડકવાયા લાંબી સુંઢ વાળા રે
બાપા શિવ શક્તિના લાડકવાયા લાંબી સુંઢ વાળા રે.

Ganpati Mara Deva Re Lyrics

Ho dudada dukh bhanjna ganpati deva
Baap ganpati sada reta bada vesh
Mune rang lagyo re…he..
Sacho sath mangu
Ae dev mari bheda rejyo re
Ae he he dev mari bheda rejyo re

Ha ganpati mara deva re dev dudada re
Dev dudada re, dev dudada re
Aeganpati mara deva re dev dudada re
Shiv shaktina ladkvaya lambi sudh vala re
Ho ganpati mara deva re dev dudada re
Shiv shaktina ladkvaya lambi sudh vala re

Ae he chaturbhujada deva, pratham gadada deva
He chaturbhujada deva, pratham gadada deva
Lago rupada aeva re
Shiv shaktina ladkvaya lambi sudh vala re
Ae ganpati mara deva re dev dudada re
Shiv shaktina ladkvaya lambi sudh vala re

Ho moti mugat mathe musak asavara
Gade shobhe deva fuldani mada
Ho moti mugat mathe musak asavara
Gade shobhe deva fuldani mada
Fuldani mada

bharatlyrics.com

Ae he adharm udharan deva, vipat vidaran deva
Adharm udhart deva vipat vidaran deva
Lago rupada re
Shiv shaktina ladkvaya lambi sudh vala re
Ha ganpati mara deva re dev dudada re
Shiv shaktina ladkvaya lambi sudh vala re
Bapa shiv shaktina ladkvaya lambi sudh vala re

Ho bhave bapa tara gunla hu gavu
Sat sat deva tune shish namavu
Ho bhave bapa tara gunla hu gavu
Sat sat deva tane shish namavu

Ae he bal ganesh deva, chadhe tane modak meva
Bal ganesh deva, chadhe tane modak meva
Lago rupada aeva re
Shiv shaktina ladkvaya lambi sudh vala re
Ae ganpati mara deva re dev dudada re
Shiv shaktina ladkvaya lambi sudh vala re
Bapa shiv shaktina ladkvaya lambi sudh vala re
Bapa shiv shaktina ladkvaya lambi sudh vala re.

Ganpati Mara Deva Re Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *