જનનીની જોડ સખી Janani Ni Jod Sakhi Lyrics - Nisha Upadhyay

જનનીની જોડ સખી | JANANI NI JOD SAKHI LYRICS IN GUJARATI: The song is sung by Nisha Upadhyay under Sur Sagar Music label. "JANANI NI JOD SAKHI" Gujarati song was composed by Dipesh Desai, with lyrics written by Govind Mer.

જનનીની જોડ સખી Lyrics In Gujarati

મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુલા રે લોલ
મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુલા રે લોલ
એથી મીઠી તે મોરી માત જો
જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ
એ જીરે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ

પ્રભુના એ પ્રેમતણી પૂતળી રે લોલ
પ્રભુના એ પ્રેમતણી પૂતળી રે લોલ
જગથી જૂદેરી એની જાત જો
જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ
એ જીરે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ

અમીની ભરેલ એની આંખડી રે લોલ
અમીની ભરેલ એની આંખડી રે લોલ
વ્હાલનાં ભરેલાં એના વેણ જો
જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ
એ જીરે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ

હાથ ગૂંથેલ એના હીરના રે લોલ
હાથ ગૂંથેલ એના હીરના રે લોલ
હૈયું હેમંત કેરી હેલ જો
જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ
એ જીરે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ

દેવોને દૂધ એનાં દોહ્યલા રે લોલ
દેવોએ દૂધ એનાં દોહ્યલા રે લોલ
શશીએ સિંચેલ એની સોડ્ય જો
જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ
એ જીરે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ

જગનો આધાર એની આંગળી રે લોલ
જગનો આધાર એની આંગળી રે લોલ
કાળજામાં કૈંક ભર્યા કોડ જો
જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ
એ જીરે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ

ચિત્તડું ચડેલ એનું ચાકડે રે લોલ
ચિત્તડું ચડેલ એનું ચાકડે રે લોલ
પળના બાંધેલ એના પ્રાણ જો
જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ
એ જીરે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ

ભારતલીરીક્સ.કોમ

મૂંગી આશિષ ઉરે મલકતી રે લોલ
મૂંગી આશિષ ઉરે મલકતી રે લોલ
લેતા ખૂટે ન એની લહાણ જો
જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ
એ જીરે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ

ધરણી માતાએ હશે ધ્રૂજતી રે લોલ
ધરણી માતાએ હશે ધ્રૂજતી રે લોલ
અચળા અચૂક એક માય જો
જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ
એ જીરે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ

ગંગાનાં નીર તો વધે ઘટે રે લોલ
ગંગાનાં નીર તો વધે ઘટે રે લોલ
સરખો એ પ્રેમનો પ્રવાહ જો
જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ
એ જીરે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ

વરસે ઘડીક વ્યોમવાદળી રે લોલ
વરસે ઘડીક વ્યોમવાદળી રે લોલ
માડીનો મેઘ બારે માસ જો
જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ
એ જીરે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ

ચળતી ચંદાની દીસે ચાંદની રે લોલ
ચળતી ચંદાની દીસે ચાંદની રે લોલ
એનો નહિ આથમે ઉજાસ જો
જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ
એ જીરે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ

મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુલા રે લોલ
મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુલા રે લોલ
એથી મીઠી તે મોરી માત જો
જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ
એ જીરે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ
એ જીરે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ
એ જીરે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ.

Janani Ni Jod Sakhi Lyrics

Mitha madhu ne mitha mehula re lol
Mitha madhu ne mitha mehula re lol
Aethi mithi te mori maat re
Jananini jod sakhi nahi jade re lol
Ae jire jananini jod sakhi nahi jade re lol

Prabhuna ae premtani putadi re lol
Prabhuna ae premtani putadi re lol
Jagthi juderi aeni jaat jo
Jananini jod sakhi nahi jade re lol
Ae jire jananini jod sakhi nahi jade re lol

Amini bharel aeni aankhdi re lol
Amini bharel aeni aankhdi re lol
Vhalna bharela aena ven jo
Jananini jod sakhi nahi jade re lol
Ae jire jananini jod sakhi nahi jade re lol

Hath guthel aena heerna re lol
Hath guthel aena heerna re lol
Haiyu hemant keri hel jo
Jananini jod sakhi nahi jade re lol
Ae jire jananini jod sakhi nahi jade re lol

Devone dudh aena dohyala re lol
Devone dudh aena dohyala re lol
Shahsi ae shichel aeni sodya jo
Jananini jod sakhi nahi jade re lol
Ae jire jananini jod sakhi nahi jade re lol

Jagno adhar aeni angadi re lol
Jagno adhar aeni angadi re lol
Kadja ma kaik bharya kod jo
Jananini jod sakhi nahi jade re lol
Ae jire jananini jod sakhi nahi jade re lol

Chittdu chadel aenu chakde re lol
Chittdu chadel aenu chakde re lol
Palna bandhel aena pran jo
Jananini jod sakhi nahi jade re lol
Ae jire jananini jod sakhi nahi jade re lol

Mungi aashish ure malakati re lol
Mungi aashish ure malakati re lol
Leta khute na aeni lahan jo
Jananini jod sakhi nahi jade re lol
Ae jire jananini jod sakhi nahi jade re lol

Dharti mataae hase dhrujati re lol
Dharti mataae hase dhrujati re lol
Achada achuk aek maya jo
Jananini jod sakhi nahi jade re lol
Ae jire jananini jod sakhi nahi jade re lol

Gangana neer to vadhe ghate re lol
Gangana neer to vadhe ghate re lol
Sarkho ae premno pravah jo
Jananini jod sakhi nahi jade re lol
Ae jire jananini jod sakhi nahi jade re lol

bharatlyrics.com

Varse ghadik vyomvadali re lol
Varse ghadik vyomvadali re lol
Madino medh bare mas jo
Jananini jod sakhi nahi jade re lol
Ae jire jananini jod sakhi nahi jade re lol

Chalati chandani dise chandani re lol
Chalati chandani dise chandani re lol
Aeno nahi athame ujas jo
Jananini jod sakhi nahi jade re lol
Ae jire jananini jod sakhi nahi jade re lol

Mitha madhu ne mitha mehula re lol
Mitha madhu ne mitha mehula re lol
Aethi mithi te mori maat re
Jananini jod sakhi nahi jade re lol
Ae jire jananini jod sakhi nahi jade re lol.

Janani Ni Jod Sakhi Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *