મારી મહીસાગરની આરે ઢોલ Mari Mahisagar Ni Aare Dhol Lyrics - Pamela Jain, Satish Dehra

MARI MAHISAGAR NI AARE DHOL LYRICS IN GUJARATI: Mari Mahisagar Ni Aare Dhol (મારી મહીસાગરની આરે ઢોલ) is a Garba song, recorded by Pamela Jain and Satish Dehra from album Kumkum Pagle. The music of "Mari Mahisagar Ni Aare Dhol" song is composed by Appu, while the lyrics are penned by Traditional.

મારી મહીસાગરની આરે ઢોલ Lyrics In Gujarati

મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ
હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

વાગે સે, ઢોલ વાગે સે
વાગે સે, ઢોલ વાગે સે
વાગે સે, ઢોલ વાગે સે
વાગે સે, ઢોલ વાગે સે

ભારતલીરીક્સ.કોમ

હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

ગોમ ગોમનાં સોનીડા આવે સે
ગોમ ગોમનાં સોનીડા આવે સે
ગોમ ગોમનાં સોનીડા આવે સે
ગોમ ગોમનાં સોનીડા આવે સે
આવે સે, હુ હુ લાવે સે
આવે સે, હુ હુ લાવે સે
આવે સે, હુ હુ લાવે સે
આવે સે, હુ હુ લાવે સે
મારી માની તે નથણી લાવે સે
મારી માની તે નથણી લાવે સે
મારી માની તે નથણી લાવે સે
મારી માની તે નથણી લાવે સે

એ મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

હે ગોમ ગોમનાં સુથારી આવે સે
ગોમ ગોમનાં સુથારી આવે સે
ગોમ ગોમનાં સુથારી આવે સે
ગોમ ગોમનાં સુથારી આવે સે
આવે સે, હુ હુ લાવે સે
આવે સે, હુ હુ લાવે સે
આવે સે, હુ હુ લાવે સે
આવે સે, હુ હુ લાવે સે
મારી માના બાજોઠીયા લાવે સે
મારી માના બાજોઠીયા લાવે સે
મારી માના બાજોઠીયા લાવે સે
મારી માના બાજોઠીયા લાવે સે

એ મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

સુરમંદિરે માડી આવે સે
સુરમંદિરે માડી આવે સે
સુરમંદિરે માડી આવે સે
સુરમંદિરે માડી આવે સે
આવે સે, હુ હુ લાવે સે
આવે સે, હુ હુ લાવે સે
આવે સે, હુ હુ લાવે સે
આવે સે, હુ હુ લાવે સે
સંગ ચોસઠ જોગણીયો લાવે છે
સંગ ચોસઠ જોગણીયો લાવે છે
સંગ ચોસઠ જોગણીયો લાવે છે
સંગ ચોસઠ જોગણીયો લાવે છે

એ મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે.

Mari Mahisagar Ni Aare Dhol Lyrics

Mari mahisagar ne aare dhol
He mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se

Vage se, dhol vage se
Vage se, dhol vage se
Vage se, dhol vage se
Vage se, dhol vage se

bharatlyrics.com

Ae mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se
He mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se

Gom gomna sonida aave se
Gom gomna sonida aave se
Gom gomna sonida aave se
Gom gomna sonida aave se
Aave se, hu hu lave se
Aave se, hu hu lave se
Aave se, hu hu lave se
Aave se, hu hu lave se
Mari mani te nathani lave se
Mari mani te nathani lave se
Mari mani te nathani lave se
Mari mani te nathani lave se

Ae mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se

He gom gom na suthari aave se
Gom gom na suthari aave se
Gom gom na suthari aave se
Gom gom na suthari aave se
Aave se, hu hu lave se
Aave se, hu hu lave se
Aave se, hu hu lave se
Aave se, hu hu lave se
Mari mana bajothiya lave se
Mari mana bajothiya lave se
Mari mana bajothiya lave se
Mari mana bajothiya lave se

Ae mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se

Soormandire maaddi aave se
Soormandire maaddi aave se
Soormandire maaddi aave se
Soormandire maaddi aave se
Aave se, hu hu lave se
Aave se, hu hu lave se
Aave se, hu hu lave se
Aave se, hu hu lave se
Sang chosath joganiyo lave chhe
Sang chosath joganiyo lave chhe
Sang chosath joganiyo lave chhe
Sang chosath joganiyo lave chhe

Ae mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se
Mari mahisagar ne aare dhol vage se.

Mari Mahisagar Ni Aare Dhol Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *