ટહુકા કરતો જાય મોરલો Tahuka Karto Jay Morlo Lyrics - Hemant Chauhan, Pamela Jain, Satish Dehra

ટહુકા કરતો જાય મોરલો | TAHUKA KARTO JAY MORLO LYRICS IN GUJARATI: This Gujarati Garba song is sung by Hemant Chauhan, Pamela Jain and Satish Dehra from album Kumkum Pagle. The music of "Tahuka Karto Jay Morlo" song is composed by Appu, while the lyrics are penned by Traditional.

ટહુકા કરતો જાય મોરલો Lyrics In Gujarati

ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય
હો ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય

પેલે ટહુકે ઉડીને આવ્યો મારી અંબામાને દ્વાર
પેલે ટહુકે ઉડીને આવ્યો મારી અંબામાને દ્વાર
મારી અંબામાને લઈને તું તો
અંબામાને લઈને તું તો આવજે આપણે દ્વાર
કે મોરલો, કે મોરલો
કે મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય

બીજે ટહુકે ઉડીને આવ્યો મારી બહુચરમાને દ્વાર
બીજે ટહુકે ઉડીને આવ્યો મારી બહુચરમાને દ્વાર
મારી બહુચરમાને લઈને તું તો
બહુચરમાને લઈને તું તો આવજે આપણે દ્વાર
કે મોરલો, કે મોરલો
કે મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય

ભારતલીરીક્સ.કોમ

ત્રીજે ટહુકે ઉડીને આવ્યો મારી તુળજામાને દ્વાર
ત્રીજે ટહુકે ઉડીને આવ્યો મારી તુળજામાને દ્વાર
મારી તુળજામાને લઈને તું તો
તુળજામાને લઈને તું તો આવજે આપણે દ્વાર
કે મોરલો, કે મોરલો
કે મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય

ચોથે ટહુકે ઉડીને આવ્યો મારી ચામુંડમાને દ્વાર
ચોથે ટહુકે ઉડીને આવ્યો મારી ચામુંડમાને દ્વાર
મારી ચામુંડમાને લઈને તું તો
ચામુંડમાને લઈને તું તો આવજે આપણે દ્વાર
કે મોરલો, કે મોરલો
કે મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય

પાંચમે ટહુકે ઉડીને આવ્યો મારી માં કાળીને દ્વાર
પાંચમે ટહુકે ઉડીને આવ્યો મારી માં કાળીને દ્વાર
કાળકામાને લઈને તું તો
કાળકામાને લઈને તું તો આવજે આપણે દ્વાર
કે મોરલો, કે મોરલો
કે મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય

ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય
ટહુકા કરતો જાય મોરલો ટહુકા કરતો જાય.

Tahuka Karto Jay Morlo Lyrics

Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay
Ho tahuka karto jay morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay

Pele tahuke udine avyo mari ambamane dwar
Pele tahuke udine avyo mari ambamane dwar
Mari ambamane laine tu to
Ambamane laine tu to aavje aapane dwar
Ke morlo, ke morlo
Ke morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay

bharatlyrics.com

Bije tahuke udine avyo mari bahucharmane dwar
Bije tahuke udine avyo mari bahucharmane dwar
Mari bahucharmane laine tu to
Bahucharmane laine tu to aavje aapane dwar
Ke morlo, ke morlo
Ke morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay

Trije tahuke udine avyo mari tudajamane dwar
Trije tahuke udine avyo mari tudajamane dwar
Mari tudajamane laine tu to
Tudajamane laine tu to aavje aapane dwar
Ke morlo, ke morlo
Ke morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay

Chothe tahuke udine avyo mari chamundmane dwar
Chothe tahuke udine avyo mari chamundmane dwar
Mari chamundmane laine tu to
Chamundmane laine tu to aavje aapane dwar
Ke morlo, ke morlo
Ke morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay

Panchame tahuke udine avyo mari maa kadine dwar
Panchame tahuke udine avyo mari maa kadine dwar
Kadakamane laine tu to
Kadakamane laine tu to aavje aapane dwar
Ke morlo, ke morlo
Ke morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay

Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay
Tahuka karto jay morlo tahuka karto jay.

Tahuka Karto Jay Morlo Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download