પતંગ આઠ કાપી નૌ કાપી દશમી ગઈ Patang 8 Kapi 9 Kapi 10 Mi Gai Lyrics - Arjun Thakor

PATANG 8 KAPI 9 KAPI 10 MI GAI LYRICS IN GUJARATI: પતંગ આઠ કાપી નૌ કાપી દશમી ગઈ, This Gujarati Festivals and Happy song is sung by Arjun Thakor & released by Mahi Digital. "PATANG 8 KAPI 9 KAPI 10 MI GAI" song was composed by Jaekie Gajjar, with lyrics written by Gabbar Thakor and Kiran Thakor.

પતંગ ૮ કાપી ૯ કાપી ૧૦ મી ગઈ Lyrics in Gujarati

હે દિલ દોરેલી પતંગ લાયો
ચાર તાર વાળી ફીરકી લાયો
ઊંચા આકાશે ઉડશે મારા પ્રેમની પતંગ
લાલ,પીળી,કાળી પતંગ, દિલ દોરેલી મારી પતંગ
ઊંચા આકાશે ઉડશે મારા પ્રેમની પતંગ

હો..આવીજા દિલની રોણી, જાલુ પતંગ ને દોરી
આવીજા દિલની રોણી, જાલુ પતંગ ને દોરી
હે દિલ દોરેલી પતંગ લાયો
સુરત સુરતી માંજા લાયો
ઊંચા આકાશે ઉડશે મારા પ્રેમની પતંગ
લાલ,પીળી,કાળી પતંગ, દિલ દોરેલી મારી પતંગ
ઊંચા આકાશે ઉડે મારા પ્રેમ ની પતંગ
અરે ઊંચા આકાશે ઉડશે મારા પ્રેમની પતંગ

ભારતલીરીક્સ.કોમ

એ..પકડજે ફીરકો પકડજે ઓ રાજ
કાળી,લીલી,પીળી પતંગ કાપુ મારા રાજ
એ..પાડજે બૂમો પાડજે ઓ રાજ
કાળી,લીલી,પીળી પતંગ કાપુ મારા રાજ
અરે અરે કાળી,લીલી,પીળી પતંગ કાપુ મારા રાજ

એ..પતંગો આઠ કાપિતી,નૌ કાપિતી
દશમી કપાઈ ગઈ રે જાનુડી મારી
લાલ કાપિતી,લીલી કાપિતી કાળી કપઈ ગઈ રે પતંગ મારી
હે દિલ દોરેલી પતંગ લાવું
ચાર તાર વાળી ફીરકી લાવું
ઊંચા આકાશે ઉડશે મારા પ્રેમની પતંગ

કાળી પતંગ મારી સે, લીલી પતંગ તારી સે
પીળી પતંગ આયી ચૉથી જાનુડી
પીળી પતંગ આયી ચૉથી જાનુડી

એ મેં તો ટસકે પતંગ કાપી જાનુ બૂમા બૂમ કરતી
એ ખેંચ મારી પતંગ કાપી જાનુ બૂમા બૂમ કરતી
એ મેં તો કાપી, કાપી, કાપી રે
એ છૌ, હાત ભેળી પતંગ કાપી જાનુ બૂમા બૂમ કરતી

એ મેં તો કાળી, લીલી, પીળી રે
એ આખા ગોમની પતંગ કાપી જાનુ પેપુડો વગાડતી
એ મેં તો ટસકે પતંગ કાપી જાનુ બૂમા બૂમ કરતી

એ છૌ, હાત પતંગ મેં કાપી રે
એ એમાંથી એક હતી મારા જાનુની
એ એની મેં તો પતંગ કાપીને એ રિહોણી રે
એની મેં તો પતંગ કાપીને એ રિહોણી રે
એ જાનુ મારી ખોટું શેનું લાગ્યું રે

એ જાનુ મારી આવું કરો નઈ ચાલે રે
એ જાનુ મારી ઉત્તરોણની મોજ તમે મારો રે
જાનુ એ ચીકી ખવરાઈ ઉત્તરોણની
ફાફડા, જલેબી ખવરાઈ ઉત્તરોણની

એ મારા ડીજે પર ગીતો, ડીજે પર ગીતો
વાગે જાનુડી, નાચો જાનુડી
ઉત્તરોણની મોજ તમે માણો જાનુડી

જાનુ એ પતંગ ઉડાડી આકાશ મોં
જાનુ એ પતંગ ચગાવી આકાશ મોં
એ મારી જાનુ, ફીરકી પકડવા આવો મારી જાનુ
આકાશમાં પતંગ ચગાવી સે

એ મારી જાનુ, ફીરકી પકડવા આવો મારી જાનુ
બધાની પતંગ મારે કાપવીસે
એ મારી જાનુ, તારા મારા પ્રેમની પતંગ સે મારી જાનુ
ઊંચા આકાશે ઉડાડવી સે
અરે અરે ઊંચા આકાશે ઉડાડવી સે
અરે અરે ઊંચા આકાશે ઉડાડવી સે.

Patang 8 Kapi 9 Kapi 10 Mi Gai Lyrics

He dil doreli patang laayo
Char taar waadi firki laayo
Uncha aakase udase mara prem ni patang
Lal,pidi,kadi patang, dil doreli mari patang
Uncha aakase udase mara prem ni patang

Ho..aavi ja dil ni roni, jaalu patang ne dori
Aavi ja dil ni roni, jaalu patang ne dori
He dil doreli patang laayo
Surat surati manja laayo
Uncha aakase udase mara prem ni patang
Lal,pidi,kadi patang, dil doreli mari patang
Uncha aakase ude mara prem ni patang
Are uncha aakase udase mara prem ni patang

bharatlyrics.com

Ae..pakadje firako pakadje o raj
Kaadi,leeli,pidi patang kaapu mara raj
Ae..padaje boomo padaje o raj
Kaadi,leeli,pidi patang kaapu mara raj
Are are kaadi,leeli,pidi patang kaapu mara raj

Ae..patango aath kapiti, nau kapiti
Dusmi kapai gai re janudi mari
Laal kaapiti,leeli kaapiti kaadi kapai gai re patang mari
He dil doreli patang laavu
Char taar waadi firki laavu
Uncha aakase udase mara prem ni patang

Kaadi patang mari se, leeli patang tari se
Peedi patang aayi chothi janudi
Peedi patang aayi chothi janudi

Ae me to tasake patang kapi janu booma bom karti
Ae khech mari patang kaapi janu booma bom karti
Ae me to kaapi, kaapi, kaapi re
Ae chhau, haat bhedi patang kapi janu booma bom karti

Ae me to kaadi, leeli, pidi re
Ae aakha gom ni patang kapi janu pepudo vagadti
Ae me to tasake patang kaapi janu booma bom karti

Ae chho, haat patang me kaapi re
Ae emathi ek hati mara januni
Ae eni me to patang kaapi ne ae rehoni re
Eni me to patang kaapi ne ae rehoni re
Ae janu mari khotu senu laagyu re

Ae janu mari aavu karo nai chale re
Ae janu mari utaron ni moj tame maro re
Janu e chiki khavraai utaron ni
Fafada, jalebi khavraai utaron ni

Ae mara dj par geeto,dj par geeto
Vaage janudi, naacho janudi
Utaron ni moj tame maano janudi

Janu ae patang udadi aakash mo
Janu ae patang chagavi aakash mo
Ae mari janu, firaki pakadva aavo mari janu
Aakash ma patang chagavi se

Ae mari janu, firaki pakadva aavo mari janu
Badhani patang mare kapvise
Ae mari janu, tara mara premni patang se mari janu
Uncha aakashe udaadvi se
Are are uncha aakashe udaadvi se
Are are uncha aakashe udaadvi se.

Patang 8 Kapi 9 Kapi 10 Mi Gai Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *