વાલી લાડલી બહેના Vali Ladli Bahena Lyrics - Jigar Thakor, Payal Thakor

વાલી લાડલી બહેના | VALI LADLI BAHENA LYRICS IN GUJARATI is recorded by Jigar Thakor and Payal Thakor from Jhankar Music label. The music of the song is composed by Mahesh Savala, while the lyrics of "Vali Ladli Bahena" are penned by Viral Nayta and Vikram Abluva. The music video of the Gujarati track features Chandan Thakor, Bharati Thakor, Jigar Thakor and Payal Thakor.

વાલી લાડલી બહેના Vali Ladli Bahena Lyrics in Gujarati

હો મારો વીર છે મારો હૈયા કેરો હાર
હો મારો વીર છે મારો હૈયા કેરો હાર
પુરી કરે મારી ખુશીયો હજાર
મારો ભાઈ છે અણમોલ ના થાય એના મોલ

હો મારી વાલી વાલી લાડલી હો બેહના
હુ કોડ પુરા કરીશ તારા મનના
તુ મારા માટે અણમોલ ના થાય તારા મોલ

હો હસી ને હસાવે રડી ને રડાવે
હસી ને હસાવે રડી ને રડાવે
રિસાઈ જાવુ હુતો મને ત્યારે તુજ રે મનાવે

હો મારી વાલી વાલી લાડલી હો બેહના
હુ કોડ પુરા કરીશ તારા મનના
તુ મારા માટે અણમોલ ના થાય તારા મોલ
તુ મારા માટે અણમોલ ના થાય તારા મોલ

હો આંબા ડાળે બાંધી હિંચકો તુ મને ઝુલાવે
હો મારે કઈ જોવે તો પપ્પા ને મનાવી તું મને એ અપાવે

દરેક વાતે તુ મારા માટે
દરેક વાતે તુ મારા માટે
મારુ દુઃખ લઈ લેતો તુ તારા માથે

હો મારી વાલી વાલી લાડલી હો બેહના
હુ કોડ પુરા કરીશ તારા મનના
તુ મારા માટે અણમોલ ના થાય તારા મોલ
તુ મારા માટે અણમોલ ના થાય તારા મોલ

હો પંખી પારેવડુ અમે છીયે ઘરના કાલે ઉડી જાશુ
હો ઉંચા ખોરડા જોઇને તમને હેત થી અમે રે વળાવશુ

દરેક દુવા માં માગુ ભગવાન પાસે
દરેક દુવા માં માગુ ભગવાન પાસે
હર જન્મારે ભાઈ તારા જેવો આપે

હો મારી વાલી વાલી લાડલી હો બેહના
હુ કોડ પુરા કરીશ તારા મનના
તુ મારા માટે અણમોલ ના થાય મોલ
તુ મારા માટે અણમોલ ના થાય મોલ

હો મારો વીર છે મારો હૈયા કેરો હાર
પુરી કરે મારી ખુશીયો હજાર
મારો ભાઈ છે અણમોલ ના થાય એના મોલ
તુ મારા માટે અણમોલ ના થાય તારા મોલ

Vali Ladli Bahena Lyrics

Ho maro veer chhe maro haiya kero har
Ho maro veer chhe maro haiya kero har
Puri kare mari khushiyo hajar
Maro bhai chhe anmol na thay aena mol

Ho mari vali vali ladli ho behna
Hu kod pura karish tara manna
Tu mara mate anmol na thay tara mol

Ho hasi ne hasave radi ne radave
Hasi ne hasave radi ne radave
Risai javu huto mane tayare tuj re manave

Ho mari vali vali ladli ho behna
Hu kod pura karish tara manna
Tu mara mate anmol na thay tara mol
Tu mara mate anmol na thay tara mol

Ho aamba dale bandhi hinchko tu mane zulave
Ho mare kai jove to papa ne manavi tu mane ae apave

Darek vate tu mara mate
Darek vate tu mara mate
Maru dukh lai leto tu tara mathe

Ho mari vali vali ladli ho behna
Hu kod pura karish tara manna
Tu mara mate anmol na thay tara mol
Tu mara mate anmol na thay tara mol

Ho pankhi parevadu ame chhiye gharna kale udi jashu
Ho uncha khorda joine tamne het thi ame re valavashu

Darek duva ma magu bhagvan pase
Darek duva ma magu bhagvan pase
Har janmare bhai tara jevo aape

Ho mari vali vali ladli ho behna
Hu kod pura karish tara manna
Tu mara mate anmol na thay mol
Tu mara mate anmol na thay mol

Ho maro veer chhe maro haiya kero har
Puri kare mari khushiyo hajar
Maro bhai chhe anmol na thay aena mol
Tu mara mate anmol na thay tara mol

Vali Ladli Bahena Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *