ఎందుకో ఈ మోహమూ Yenduko Ee Mohamoo Lyrics - Ravi Kumar Manda

Yenduko Ee Mohamoo lyrics, ఎందుకో ఈ మోహమూ the song is sung by Ravi Kumar Manda from Brandy Diaries. Yenduko Ee Mohamoo Sad soundtrack was composed by Prakash Rex with lyrics written by Penchal Das.

Yenduko Ee Mohamoo Lyrics

Yenduko ee mohamoo
Ennaallu bathikinaa kaatike mana dehamu

Yenduko ee mohamoo
Ennaallu bathikinaa kaatike mana dehamu
Marulu thenchuko maaya manasaa
Marulu thenchuko maaya manasaa
Mannuloke chivari majili

Yenduko ee mohamoo
Ennaallu bathikinaa kaatike mana dehamu

bharatlyrics.com

Puttuta nijamu gittuta nijamu
Puttuta nijamu gittuta nijamu
Natta naduma naataka rangamu
Puttuta nijamu gittuta nijamu
Puttuta nijamu gittuta nijamu
Natta naduma naataka rangamu

Maayalone munigipoke
maayalone munigipoke
Maayalone munigipoke
vatti bramala matti bomma
Vatti bramala matti bommaa

Yenduko ee mohamoo
Ennaallu bathikinaa kaatike mana dehamu
Yenduko ee mohamoo
Ennaallu bathikinaa kaatike mana dehamu

Tholu thitthi idhi thootlu thommidhi
Tholu thitthi idhi thootlu thommidhi
Maaya kaayamu maruvaga raadhu
Tholu thitthi idhi thootlu thommidhi
Tholu thitthi idhi thootlu thommidhi
Maaya kaayamu maruvaga raadhu

Kadaku evaru thodu raaru
Kadaku evaru thodu raaru
Kaanaraani konalonaa
daava theliyakapothivi
Daava theliyakapothivi

Yenduko ee mohamoo
Ennaallu bathikinaa kaatike mana dehamu
Yenduko ee mohamoo
Ennaallu bathikinaa kaatike mana dehamu.

ఎందుకో ఈ మోహమూ Lyrics in Telugu

ఎందుకో ఈ మోహమూ
ఎన్నాళ్లు బతికినా కాటికే మన దేహము

ఎందుకో ఈ మోహమూ
ఎన్నాళ్లు బతికినా కాటికే మన దేహము
మరులు తెంచుకో మాయ మనసా
మరులు తెంచుకో మాయ మనసా
మన్నులోకే చివరి మజిలీ

ఎందుకో ఈ మోహమూ
ఎన్నాళ్లు బతికినా కాటికే మన దేహము

పుట్టుట నిజమూ గిట్టుట నిజమూ
పుట్టుట నిజమూ గిట్టుట నిజమూ
నట్టనడుమా నాటక రంగమూ
పుట్టుట నిజమూ గిట్టుట నిజమూ
పుట్టుట నిజమూ గిట్టుట నిజమూ
నట్టనడుమా నాటక రంగమూ

మాయలోనే మునిగిపోకే
మాయలోనే మునిగిపోకే
మాయలోనే మునిగిపోకే
వట్టి భ్రమల మట్టి బొమ్మ
వట్టి భ్రమల మట్టి బొమ్మా

ఎందుకో ఈ మోహమూ
ఎన్నాళ్లు బతికినా కాటికే మన దేహము
ఎందుకో ఈ మోహమూ
ఎన్నాళ్లు బతికినా కాటికే మన దేహము

తోలు తిత్తి ఇది తూట్లు తొమ్మిది
తోలు తిత్తి ఇది తూట్లు తొమ్మిది
మాయ కాయము మరువగ రాదు
తోలు తిత్తి ఇది తూట్లు తొమ్మిది
తోలు తిత్తి ఇది తూట్లు తొమ్మిది
మాయ కాయము మరువగ రాదు

కడకు ఎవరూ తోడు రారు
కడకు ఎవరూ తోడు రారు
కానరాని కోనలోనా
దావ తెలియకపోతివి
దావ తెలియకపోతివి

భారత్ల్య్రిక్స్.కోమ్

ఎందుకో ఈ మోహమూ
ఎన్నాళ్లు బతికినా కాటికే మన దేహము
ఎందుకో ఈ మోహమూ
ఎన్నాళ్లు బతికినా కాటికే మన దేహము.

Yenduko Ee Mohamoo Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *