શંખલપુર સોહામણું રે Shankhalpur Sohamnu Re Lyrics - Arvind Barot, Meena Patel

LYRICS OF SHANKHALPUR SOHAMNU RE IN GUJARATI: શંખલપુર સોહામણું રે, The song is sung by Arvind Barot and Meena Patel from Shivam Cassettes Gujarati Music. "SHANKHALPUR SOHAMNU RE" is a Gujarati Garba song, composed by Pankaj Bhatt, with lyrics written by Arvind Barot.

શંખલપુર સોહામણું રે Lyrics In Gujarati

શંખલપુર સોહામણું રે
શંખલપુર સોહામણું રે
ત્યાં છે તમારો વાસ મારી બહુચરા
ત્યાં છે તમારો વાસ મારી બહુચરા
દીવા બળે માને ઘી તણાં રે
દીવા બળે માને ઘી તણાં રે

આઠે પ્રહોર અજવાશ મારી બહુચરા
આઠે પ્રહોર અજવાશ મારી બહુચરા
શંખલપુર સોહામણું રે
શંખલપુર સોહામણું રે

બુદ્ધિ આપોને માત બહુચરા રે
બુદ્ધિ આપોને માત બહુચરા રે
હું છું તમારો દાસ મારી બહુચરા
હું છું તમારો દાસ મારી બહુચરા
પાટણવાડું પરગણું રે
પાટણવાડું પરગણું રે

ગાયકવાડી ગામ મારી બહુચરા
ગાયકવાડી ગામ મારી બહુચરા
શંખલપુર સોહામણું રે
શંખલપુર સોહામણું રે

આંખો આપોને નીરખવા રે
આંખો આપોને નીરખવા રે
હસતાંરમતાં જાય મારી બહુચરા
હસતાંરમતાં જાય મારી બહુચરા

આંધળા આવે પોકારતાં રે
આંધળા આવે પોકારતાં રે
આવે માતાજીની પાસ મારી બહુચરા
આવે માતાજીની પાસ મારી બહુચરા
શંખલપુર સોહામણું રે
શંખલપુર સોહામણું રે

વાંઝિયા આવે પોકારતાં રે
વાંઝિયા આવે પોકારતાં રે
આવે માતાજીની પાસ મારી બહુચરા
આવે માતાજીની પાસ મારી બહુચરા

પુત્ર આપોને મૈયા પારણે રે
પુત્ર આપોને મૈયા પારણે રે
ગુણ તમારા ગાય મારી બહુચરા
ગુણ તમારા ગાય મારી બહુચરા
શંખલપુર સોહામણું રે
શંખલપુર સોહામણું રે

ઘોડી તણો ઘોડો કીધો રે
ઘોડી તણો ઘોડો કીધો રે
માંએ નારીનો કીધો મર્દ મારી બહુચરા
નારીનો કીધો મર્દ મારી બહુચરા

અસુર તણાં દળ આવિયાં રે
અસુર તણાં દળ આવિયાં રે
આવ્યાં માતાજીની પાસ મારી બહુચરા
આવ્યાં માતાજીની પાસ મારી બહુચરા
શંખલપુર સોહામણું રે
શંખલપુર સોહામણું રે

ભારતલીરીક્સ.કોમ

કુકડિયા માતા તણા રે
કુકડિયા માતા તણા રે
તળીયા તાવા માંય મારી બહુચરા
તળીયા તાવા માંય મારી બહુચરા

મુવેલા મ્રઘ બચાવીયા રે
મુવેલા મ્રઘ બોલાવિયા રે
માંએ અસુર તણા પેટ માંય મારી બહુચરા
અસુર તણા પેટ માંય મારી બહુચરા
શંખલપુર સોહામણું રે
શંખલપુર સોહામણું રે

દાસ વલ્લભ માને વીનવે રે
દાસ વલ્લભ માને વીનવે રે
હું છું તમારો દાસ મારી બહુચરા
હું છું તમારો દાસ મારી બહુચરા
શંખલપુર સોહામણું રે
શંખલપુર સોહામણું રે

ત્યાં છે તમારો વાસ મારી બહુચરા
ત્યાં છે તમારો વાસ મારી બહુચરા
શંખલપુર સોહામણું રે
શંખલપુર સોહામણું રે.

Shankhalpur Sohamnu Re Lyrics

Shankhalpur sohamnu re
Shankhalpur sohamnu re
Tya chhe tamaro vaas mari bahuchara
Tya chhe tamaro vaas mari bahuchara
Diva bale maane ghi tana re
Diva bale maane ghi tana re

Aathe prahor ajvaash mari bahuchara
Aathe prahor ajvaash mari bahuchara
Shankhalpur sohamnu re
Shankhalpur sohamnu re

Brudhi aapone mat bahuchara re
Brudhi aapone mat bahuchara re
Hu chhu tamaro das mari bahuchara
Hu chhu tamaro das mari bahuchara
Patanvadu parganu re
Patanvadu parganu re

Gayakvadi gam mari bahuchara
Gayakvadi gam mari bahuchara
Shankhalpur sohamnu re
Shankhalpur sohamnu re

Ankho apone nirkhava re
Ankho apone nirkhava re
Hasta ramta jaay mari bahuchara
Hasta ramta jaay mari bahuchara

Aadhada aave pokarta re
Aadhada aave pokarta re
Aave matajini paas mari bahuchara
Aave matajini paas mari bahuchara
Shankhalpur sohamnu re
Shankhalpur sohamnu re

Vanziya aave pokarta re
Vanziya aave pokarta re
Aave matajini pas mari bahuchara
Aave matajini pas mari bahuchara

bharatlyrics.com

Putra apone maiya parane re
Putra apone maiya parane re
Gun tamara gay mari bahuchara
Gun tamara gay mari bahuchara
Shankhalpur sohamnu re
Shankhalpur sohamnu re

Ghodi tano ghodo kidhyo re
Ghodi tano ghodo kidhyo re
Maae narino kidhyo mard mari bahuchara
Narino kidhyo mard mari bahuchara

Asur tana dal aviya re
Asur tana dal aviya re
Avya matajini pas mari bahuchara
Avya matajini pas mari bahuchara
Shankhalpur sohamnu re
Shankhalpur sohamnu re

Kukdiaya mata tana re
Kukdiaya mata tana re
Taliya tava maay mari bahuchara
Taliya tava maay mari bahuchara

Muvela mrudh bachaviya re
Muvela mrudh bachaviya re
Maa ae asur tana pet maay mari bahuchara
Asur tana pet maay mari bahuchara
Shankhalpur sohamnu re
Shankhalpur sohamnu re

Daas vallabh maa ne vinave re
Daas vallabh maa ne vinave re
Hu chhu tamaro das mari bahuchara
Hu chhu tamaro das mari bahuchara
Shankhalpur sohamnu re
Shankhalpur sohamnu re

Tya chhe tamaro vaas mari bahuchara
Tya chhe tamaro vaas mari bahuchara
Shankhalpur sohamnu re
Shankhalpur sohamnu re.

Shankhalpur Sohamnu Re Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download